• Nome do Departamento ou órgano de dependencia: Asesoría Xurídica e Intervención
 • Nome do Órgano de Contratación: Concello de Carral
 • CIF: P1502100I

Enderezo postal

 • Nome da rúa: Campo da Feira, nº 1
 • Código Postal: 15175
 • Población: Carral
 • País: España

Contacto

A documentación que se difunde a través desta plataforma é a seguinte:

 • Proxectos de obra
 • Pregos de cláusulas administrativas
 • Pregos de cláusulas técnicas
 • Impresos de taxas de licitación
 • Todos os trámites dende o inicio dos expedientes de contratación ata o seu remate

 

Contratación en curso

Outras informacións